Standardaftale om distribution af e-bøger og lydbøger

 
 

Parter: 

Forlaget der har valgt Publizon som distributør af e-bøger og lydbøger (I det følgende kaldet ”Indholdsleverandøren”)

Publizon A/S
Katrinebjergvej 115
8200 Aarhus N
CVR nr. 28 99 06 69
(I det følgende kaldet ”Publizon”)

Definitioner

E-bog

Mediefil i EPUB eller PDF format. Hvert leveret ISBN opfattes som én e-bog, uanset omfang.

Lydbog

Samling af mediefiler i formatet MP3 som kan distribueres digitalt.
Hvert leveret ISBN opfattes som én lydbog uanset omfang.

DRM

”Digital Rights Management”. Baseret på Adobe Content Server 4.X eller senere version. Der kan kun garanteres den sikkerhed, som den til enhver tid gældende version af ACS 4.X eller senere version tilbyder.

Vandmærke

Teknologi der placerer det konkrete ordrenummer i mediefilen. Vandmærket er krypteret og kan dekrypteres af Publizon i tilfælde af misbrug. Vandmærket beskytter ikke mod kopiering.

Streaming

Online afhængig leveringsteknologi, der løbende leverer mindre dele af e-bogen/lydbogen til slutbrugers enhed.

Nettopris

Pris fastsat af Indholdsleverandører og svarende til Detailhandlers indkøbspris.
Nettoprisen fastsættes ekskl. moms, og Indholdsleverandør modtager ved salg kompensation svarende til Nettopris fratrukket transaktionspris.
Ved indgåelse af prisaftaler mellem Indholdsleverandør og Detailhandler modtager Indholdsleverandør den kompensation, der er aftalt mellem parterne fratrukket transaktionsprisen.

Nominelle Nettopris

Nettopris før rabatter. Rabatter aftales bilateralt mellem Indholdsleverandør Detailhandler.

Vejledende pris

Anbefalede vejledende pris inkl. moms. Kan, men skal ikke, fastsættes af Indholdsleverandøren.

Transaktionspris

Publizons transaktionsgebyr pr. solgt titel beregnet ud fra nettoprisen.

Titelgebyr

Et månedligt gebyr pr. aktive titel. Titler der udelukkende er tildelt udlånsrettigheder, vil ikke blive pålagt titelgebyr.

Afregning

Afregning sker pr. kalendermåned. Afregningen baseres på den nettopris, der er tilgængelig i systemet i salgsøjeblikket eller på den pris der er oprettet på en prisaftale.

Dataleverancer

Levering af metadata og mediefiler. Dataleverancerne leveres efter Publizons specifikationer, der er tilgængelige på https://admin.pubhub.dk/
Dataleverancer kan leveres via ftp.pubhub.dk eller via https://admin.pubhub.dk/

ONIX

Standard for levering af metadata i XML. Publizons standard for metadata er baseret på ONIX 3.X.
http://www.editeur.org

BIC

Klassifikationssystem, der benyttes ved dataleverancer. Tabel over klassifikationer og klassifikationsnumre er tilgængelig på dansk og engelsk på
https://ns.editeur.org/bic_categories

THEMA

Klassifikationssystem, der fra 2015 vil blive benyttet ved dataleverancer.
https://ns.editeur.org/thema/da

Detailhandler

Forretninger, der via Publizons distributionsløsning præsenterer og sælger e-bøgerne og lydbøgerne til slutbruger.

1. Formål

Denne aftale omfatter distribution af e-bøger, lydbøger og podcasts til detailhandlere.

Aftalens formål er at fastlægge de generelle vilkår og betingelser for distribution af e-bøger/ lydbøger samt beskrive parternes indbyrdes rettigheder og forpligtelser i denne forbindelse.

Aftalen er ikke-eksklusiv, og der overdrages ingen immaterielle rettigheder ved denne aftale.

2. Forudsætninger for distribution

Er Indholdsleverandøren oprettet som virksomhed, skal CVR nummer oplyses.
Er Indholdsleverandøren ikke oprettet som virksomhed, skal CPR nummer oplyses.

3. Medieformater og beskyttelsesniveauer

E-bøger

Indholdsleverandøren kan levere valide mediefiler af typen EPUB eller PDF.
Indholdsleverandøren kan vælge mellem følgende beskyttelsesniveauer, der angives i forbindelse med dataleverancer:

DRM beskyttelse
EPUB og PDF mediefiler kan beskyttes med Adobe Content Server 4.x eller senere version (ACS 4.X). Der er tale om ”hård” DRM, hvor indholdet krypteres ved levering til slutbruger. Indholdet kan benyttes af slutbruger efter de muligheder, som ACS 4.X eller senere version giver. Herunder flytning af indhold mellem et antal maskiner, overførelse til bærbare enheder, styring af print og styring af copy/paste af indholdet. Med copy/paste forstås, at slutbrugere kan markere op til én side i ebogen, kopiere dette og overføre til 3. partsprogram, f.eks. et tekstbehandlingsprogram.

Mediefiler, der DRM beskyttes vil af slutbrugeren kunne:
   – Printes én gang (med en ekstra printbuffer på 50% af sidetallet) i hele bogens levetid
   – Copy/pastes op til 10 gange i hele bogens levetid
   – E-bogens levetid er ”uendelig”. Der opereres ikke med tidsbegrænsede licenser, udlejning eller lignende

Brug af DRM beskyttede mediefiler forudsætter anvendelse af klientlæseprogrammer der understøtter Adobe DRM.

DRM beskyttede mediefiler vil ikke kunne overføres til alle e-bogslæseprogrammer/-apps.
Ligeledes vil ikke alle PC platforme kunne benyttes til læsning af DRM beskyttede mediefiler.

Ved valg af DRM beskyttelse kan forlaget give tilladelse til at e-bogen kan streames. Streaming betragtes som sikkerhedsmæssigt ligeværdigt med DRM beskyttelse.

Vandmærke
EPUB og PDF mediefiler kan beskyttes med vandmærke. Vandmærket består af Publizons ordrenummer til Detailhandler og er i krypteret form indsat i mediefilerne. Vandmærket vil på anfordring fra Forlaget og i tilfælde af alvorligt misbrug blive forsøgt udtrukket af mediefilerne.
Der gøres opmærksom på, at vandmærkning ikke er en sikker beskyttelsesmetode, og Publizon kan derfor ikke garantere at vandmærket efterfølgende kan identificeres.
Der vil i forbindelse med salg ved detailhandlerne blive gjort opmærksom på vandmærket, dets funktion og hvorfor vandmærket er tilføjet.

Mediefiler der er vandmærkebeskyttet kan benyttes af alle e-bogslæseprogrammer/-apps., der understøtter EPUB og/eller PDF. Ligeledes vil mediefilerne kunne benyttes af alle læse-applikationer, der understøtter EPUB og/eller PDF.

Der er ikke mulighed for at begrænse printmuligheder og copy/paste fra vandmærkede EPUB og PDF mediefiler.

Streaming

For e-bøger gælder:
Ved brug af PubHub Online-reader kan e-bøger, hvor en slutkunde kan identificeres som køber og indehaver af den personlige brugslicens, læses online via grænseflader udbudt af detailhandleren eller Publizon.
For slutbruger er der ikke adgang til copy/paste og browser-cache. Print fra browser er ikke muligt at begrænse.

E-bøger og lydbøger med beskyttelsestypen ”Vandmærke” kan blive udbudt som streaming.
E-bøger med beskyttelsestypen ”DRM beskyttelse”, vil blive udbudt som streaming, hvis Indholdsleverandøren har givet tilladelse til dette via Dataleverancen.

Hvis en slutkunde kan identificeres som køber og indehaver af den personlige brugslicens, kan e-bogen/lydbogen streames til pågældende via grænseflader udbudt af detailhandleren eller Publizon.

For lydbøger gælder:
Hvis en slutkunde kan identificeres som køber og indehaver af den personlige brugslicens, kan lydbogen streames til pågældende via grænseflader udbudt af detailhandleren eller Publizon.

4. Dataleverancer

Indholdsleverandøren kan, efter oprettelse af systemidentitet, levere indhold via følgende metoder:

FTP
En dataleverance på ftp.pubhub.dk med Forlagets login/password skal bestå af hhv. en ONIX-xml fil med metadata, prissætning, sikkerhedspolitik etc. samt korresponderende mediefiler.

Dataleverancen skal overholde vejledningen for dataleverancer som anvist på admin.pubhub.dk >Værktøj > Vejledninger > Tekniske vejledninger;
https://admin.pubhub.dk/files/docs/vejledninger/PubHub_ONIX_3.0.2_Start_Kit_v1.8.zip

WWW
https://admin.pubhub.dk kan Forlaget, efter login, levere indhold til én titel ad gangen via en webformular. Levering af indhold via webformularen skal overholde specifikationerne som anvist på siden.

Dataleverancer skal generelt overholde specifikationerne som anvist på https://admin.pubhub.dk
Her findes endvidere hjælpeværktøjer, vejledninger, validering af ONIX filer og andre relevante oplysninger.
En række metadataoplysninger er påkrævet, mens andre er valgfrie.
Publizon kan med rimelig varsel specificere yderligere påkrævede metadataoplysninger.

Alle andre leverancer, herunder levering af indhold på mail, fastmedier som DVD, USB-lager, harddiske og lignende, vil ikke blive ekspederet uden forudgående aftale og prissætning af ydelsen.

5. Prissætning og transaktionsgebyr

Indholdsleverandøren prissætter e-bogen/lydbogen med en nettopris ekskl. moms.

Nettoprisen svarer til Detailhandlerens indkøbspris.

Indholdsleverandørens nettokompensation består af nettoprisen fratrukket den gældende transaktionspris på den konkrete titel.

Forlaget kan endvidere prissætte e-bogen/lydbogen med en vejledende pris inkl. moms. Den vejledende pris inkl. moms vil blive leveret til detailhandleren som en del af dataleverancen, men der kan ikke stilles krav fra Indholdsleverandøren om, at detailhandleren anvender vejledende pris.

Forlaget kan til enhver tid ændre prissætning ved hjælp af en ny dataleverance eller opdatering af metadata via https://admin.pubhub.dk

Publizon beregner et transaktionsgebyr på 5% af nettoprisen.

For ubeskyttet samt vandmærket materiale udgør transaktionsgebyret minimum 1,25 DKK og maksimum 12,5,- DKK.

For DRM beskyttet materiale udgør transaktionsgebyret minimum 10,- DKK – og maksimum 15,- DKK.

Titelgebyr

Gældende fra 1. januar 2023 opkræves et titelgebyr på 2,50 DKK pr. aktive titel pr. måned.
Der opkræves maximalt titelgebyr for op til 500 titler pr. konto.

Titler der udelukkede er tildelt rettigheder til biblioteksudlån er ikke omfattet af titelgebyr.

Antallet af titler hvorpå der opkræves gebyr beregnes primo måneden, og bogføres ultimo måneden. Gebyret fratrækkes de månedlige afregningsgrundlag i separat opgørelse, og vil ligeledes blive fratrukket i de månedlige afregningsbilag.

6. Prisaftaler

Indholdsleverandøren har gennem distributionssystemet mulighed for etablering af særlige prisaftaler med en detailhandler.

Prisaftaler oprettes af Indholdsleverandøren og skal godkendes af detailhandleren for at være gyldig.

De aftalte priser i en indgået prisaftale bliver i aftaleperioden leveret til detailhandleren via distributionssystemets dataleverance til den konkrete detailhandler.

Ved indgåelse af aftale skal aftaleparterne i alle tilfælde acceptere, at indgåede aftaler indgås på parternes eget ansvar, og at Publizon fraskriver sig ethvert ansvar for fejlagtigt indgåede aftaler.

Prisaftaler mellem Indholdsleverandør og Detailhandler der ikke er reguleret via en prisaftale i distributionssystemet er Publizon uvedkommende og skal administreres af Indholdsleverandør og Detailhandler uden Publizons medvirken.

7. Detailhandlere

Publizon har ret til at koble enhver detailhandler på distributionsløsningen, der i øvrigt opfylder kravene i Publizons detailhandelsaftale.

Indholdsleverandøren har ikke mulighed for at udelukke én eller flere detailhandlere fra at sælge Forlagets indhold.

Hverken Publizon eller Indholdsleverandøren kan forlange, at en konkret detailhandler fører det fulde katalog.

8. Videredistribution til 3.partsmodtagere

Levering til streamingtjenester
Forlaget indgår selv aftaler med 3.partsmodtagere. Publizon sørger for distribution af indhold, metadata og coverbilleder til 3.parter, samt løbende opdateringer af samme.

Prisen for håndteringen er 1,50 DKK per titel per kanal. Uanset antal titler og kanaler kan den samlede betaling for distribution til 3.parter ikke overstige 3.500 DKK per måned.

Antallet af titler og kanaler hvorpå der opkræves gebyr opgøres ultimo hver måned, og fratrækkes de månedlige afregningsgrundlag i separat opgørelse, og vil ligeledes blive fratrukket i de månedlige afregningsbilag.

Levering til Apple, Kobo og Google
Publizon kan sørge for levering af indhold, metadata og coverbilleder.

Prisen for håndteringen er 1,50 DKK per titel per kanal. Den månedlige opkrævning kan ikke overstige 1.500 DKK per kanal.

9. Biblioteksudlån

Hvis Indholdsleverandøren i dataleverancen har givet tilladelse til udlån af titlen, kan titlen indgå i de til enhver tid gældende biblioteksudlånsordninger. Vilkårene for biblioteksudlånsordninger reguleres i separat aftale.

Indholdsleverandøren kan til enhver tid lade en titel indgå i biblioteksudlånsordninger ved at opdatere titlens metadata.

Digitalt distribueret materiale kan katalogiseres af DBC eller lignende institution med henblik på biblioteksudlån. Indholdsleverandøren giver med denne aftale Publizon ret til at varetage katalogisering af ethvert materiale, der måtte skønnes relevant for katalogisering.

Uanset om Indholdsleverandøren har givet tilladelse til udlån, vil Indholdsleverandørens titler ikke blive udlånt, hvis der ikke er indgået separat aftale.

10. Læseprøver, lytteprøver, markedsføringsmateriale, anmeldereksemplarer og frieksemplarer

Indholdsleverandøren har mulighed for at levere læseprøver via dataleverancen. Leverede læseprøver kan benyttes af tilknyttede detailhandlere til markedsføringsformål.
For lydbøger gælder, at 5 minutters lytteprøve produceres som en del af produktion.
Indholdsleverandøren kan ikke afgøre, hvorledes detailhandleren præsenterer læse/lytteprøver for slutkunder.
Publizon foretager ikke nogen form for kontrol eller beskyttelse af leverede læse/lytteprøver.

Indholdsleverandøren har mulighed for, uden omkostninger, via distributionssystemet at levere gratis anmelder-, forfatter-, og frieksemplarer af alle e-bøger/lydbøger. Anmelder-, forfatter- og frieksemplarer leveres som digitalt vandmærket, uanset hvilken beskyttelsestype der benyttes til e-bogen ved normal distribution.

11. Pligtaflevering

For at overholde dansk lovgivning skal digitalt distribueret materiale pligtafleveres.
Indholdsleverandøren giver med denne aftale Publizon ret til at varetage pligtaflevering af ethvert materiale, der er omfattet af lovgivning.

Publizon kan samarbejde med den eller de relevante myndigheder eller virksomheder der varetager opgaver i forbindelse med pligtaflevering og katalogisering således, at pligtaflevering og katalogisering varetages automatisk.

12. Publizons prissætning af ydelser

Udover de i denne aftale oplyste gebyrer er det som udgangspunkt ikke forbundet med yderligere omkostninger for Indholdsleverandøren at benytte Publizon som distributør, hvis Indholdsleverandøren er i stand til at benytte de automatiserede selvbetjeningsfaciliteter, der stilles til rådighed.

Undtaget fra dette er følgende serviceydelser:
   – Oprettelse af poster og ændring af poster, hvor selvbetjeningssystemet ellers ville kunne anvendes.
   – Fejlsøgning på dataleverancer, hvor specifikationerne ikke er overholdt
   – Udarbejdelse af specialrapporter etc.

I disse tilfælde vil der blive opkrævet en betaling pr. forbrugt time på 900,- DKK. Mindste fakturerbare enhed er 1⁄2 time.

For lydbøger gælder at forlaget selv producerer/får produceret færdige lydbøger, som følger Publizons tekniske vejledninger;
   – Audio – Wav til Mono mp3
   – Audio – Wav til Joint Stereo mp3

Hvis det ønskes kan forlaget købe sig til færdigproduktion af lydbøger hos Publizon.
I så fald skal forlaget levere en samlet pakke, via wetransfer.com, bestående af;
• de rå, ukomprimerede, dog færdigredigerede WAV-filer
• cover, min. 1400 pixels i bredden, i jpg eller png.
• metadata i Publizons metadataskema, som ligger under Værktøj > Vejledninger;
Metadataskema – lydbog

Pris pr. lydbogsproduktion er 350,- kr. pr. titel. Kontakt Publizon for yderligere oplysninger.

13. Priser, afregning og betalingsbetingelser

Afregning opgøres pr. kalendermåned på baggrund af kalendermånedens afregningsgrundlag.

Afregningsgrundlaget viser tydeligt hvilke titler (Titel, ISBN og forfatter), mængder og afsætningskanal salget vedrører. Alle priser i afregningsgrundlaget er oplyst ekskl. moms.

Med udgangspunkt i afregningsgrundlaget dannes der et afregningsbilag, der kan downloades fra
Forlagets systemkonto den 1. dag efter afslutningen af en kalendermåned. Er Indholdsleverandøren momspligtig i Danmark, er afregningsbilag inklusive moms.

Er Indholdsleverandøren ikke virksomhedsregisteret i Danmark eller er privatperson, er afregningsbilag eksklusive moms.

Det på afregningsbilaget udestående udbetales til Indholdsleverandørens NEM-konto senest 40 dage efter kalendermånedens afslutning.

Er indholdsleverandøren virksomhedsregistreret i et andet EU land eller øvrige udland, udsteder indholdsleverandøren faktura til Publizon A/S på baggrund af afregningsgrundlaget eksklusive moms. VAT DK28990669 samt reverse charge skal fremgå af fakturaen.

Har Indholdsleverandøren ikke en NEM-konto (Virksomhedsregistrering i øvrige EU/EØS lande), skal Indholdsleverandøren selv afgive oplysninger om konto til udbetaling.

Ved udbetaling til udenlandsk bankkonto, kan Publizon opkræve 100,- DKK i gebyr pr. overførsel for dækning af omkostninger ved overførsel til udenlandsk bankkonto.

Priser og opkrævningslofter reguleres årligt med nettoprisindekset for september, dog minimum 3% og er gældende fra og med den efterfølgende januar måned.

Alle priser i denne aftale er ekskl. moms.

14. Oplysning om B-indkomst

For Indholdsleverandører, der er registreret som privatpersoner, vil oplysninger om udbetalte beløb blive indberettet til SKAT som B-indkomst efter gældende regler.

15. Publizons forpligtelser (udover ovenstående)

Publizon forpligter sig til at distribuere de af Indholdsleverandørens leverede titler, og derigennem gøre dem tilgængelig for detailhandlere.

Publizon opretter en systemidentitet, så Indholdsleverandøren er i stand til at foretage dataleverancer og rette eksisterende metadata. Systemidentiteten vil endvidere kunne anvendes af Indholdsleverandøren til at få leveret salgsrapporter, faktureringsgrundlag etc.
Indholdsleverandøren har endvidere mulighed for at få benytte systemidentiteten til at generere opgørelser i excel-XML format, der som minimum indeholder oplysninger om ISBN, titel, forfatter, antal solgte enheder og disses Nettopriser.

Publizon sikrer at Detailhandlere får adgang til relevant og opdateret metadata for titlerne og bestræber sig på, at Detailhandlere viser disse informationer i forbindelse med deres præsentation og salg af titlerne. Publizon kan i særlige tilfælde, og kun hvis en Detailhandler har overhørt gentagne henstillinger om korrekt præsentation og opdatering af metadata, udelukke Detailhandleren fra forhandling.
Publizon kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan tilknyttede detailhandlere præsenterer metadata.

Publizon sikrer, at en titels udgivelsesdato overholdes. Såfremt titlen sættes til salg før udgivelsesdatoen kan den ikke downloades før udgivelsesdatoen.

Publizon forpligter sig til at samarbejde med Indholdsleverandøren og/eller dettes repræsentanter vedr. krænkelser af ophavsret. Publizons forpligtelser vedrører primært sporing af konkrete slutkunder ved påvisning af ophavsretslige krænkelser. Hvis Publizon bliver bekendt med ophavsretslige krænkelser af Indholdsleverandørens titler, er Publizon af egen kraft forpligtiget til at gøre Indholdsleverandøren opmærksom på dette.

Publizon skal sikre, at Detailhandlere forpligtes til tydeligt at informere interessenter og købere om, at produktet er ophavsretligt beskyttet, evt. er forsynet med unikt vandmærke og, at kundens brugsret kun gælder til personlig brug.

Publizon kan ikke udtale sig på Indholdsleverandørens vegne, dog accepterer Inholdsleverandøren at Publizon kan offentliggøre ”bestsellerlister” over salget af e-bøger/lydbøger. Publizon kan ikke offentliggøre oplysninger om antal solgte eksemplarer eller omsætningstal. Bestsellerlister kan besigtiges på http://service.pubhub.dk/Bestseller/Default.aspx

16. Indholdsleverandørens forpligtelser (udover ovenstående)

Indholdsleverandøren forpligter sig til at levere aktuelle metadata og mediefiler til Publizon og skal benytte et unikt ISBN nummer til den konkrete titel.

Indholdsleverandøren indestår for at have alle fornødne rettigheder til alle titler leveret til Publizon inden for denne aftales rammer.

Indholdsleverandøren garanterer at distribution af titlerne, under foreliggende aftale ikke overtræder de aktuelle Rettighedshaveres immaterielle rettigheder. Indholdsleverandøren forpligter sig til at holde Publizon skadesløs for de eventuelle krav, som en Rettighedshaver kan gøre gældende overfor Publizon på baggrund af denne aftale.

Bortfalder Indholdsleverandørens rettigheder til leverede titler, skal Indholdsleverandøren straks orientere Publizon, som herefter skal standse udbuddet af disse titler, så snart det er praktisk muligt. Dog ikke senere end 48 timer efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra Indholds-leverandøren.

17. Databeskyttelse og privatlivspolitik

Publizon A/S er distributør af de metadata, der leveres af Indholdsleverandører. I den forbindelse er Publizon A/S selvstændig dataansvarlig, og der indgås derfor ikke en databehandleraftale.

Indholdsleverandører skal gøre deres bidragydere opmærksom på dette forhold, og bør henvise til indholdsleverandørens privatlivspolitik, hvor der f.eks. kan stå følgende: ”forlaget deler dine personoplysninger med relevante aktører i distributionskæden, herunder boghandlere”.

18. Ansvarsbegrænsning mm.

Parterne ifalder erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler med nedenstående begrænsninger og de øvrige begrænsninger, der ellers måtte fremgå af Aftalen.

Publizon kan ikke gøres erstatningsansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste, rentetab, tab som følge af mistede besparelser, tab som følge af mistede data samt alle andre indirekte tab og følgeskader.

Publizon er ikke hverken direkte eller indirekte ansvarlig for Indholdsleverandørens tab som følge af tredjemands krænkelser, herunder – men ikke begrænset til – ulovlig kopiering, eksemplarfremstilling samt omgåelse af sikkerhed, herunder kopispærringer.

19. Force majeure

En part skal ikke anses for ansvarlig over for den anden part for misligholdelse af Aftalen, for så vidt misligholdelsen kan henføres til omstændigheder, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke kunne forudse, undgå eller overvinde på tidspunktet for Aftalens indgåelse, herunder bl.a. naturkatastrofer, faglige konflikter, brand, manglende energiforsyning, brud på telelinier, virus, hacking (tredjemands uberettigede indtrængen i Publizons, Detailhandlerens eller Indholdsleverandørens edb-systemer eller datatransmissionsforbindelsen), forvanskning af indtastede data eller afsendte beskeder mv. (”Force majeure”). Foreligger sådanne omstændigheder, skal påberåbelse heraf ske skriftligt og uden ugrundet ophold.

20. Fortrolighed

Ingen af parterne kan udtale sig på den anden parts vegne, og kan ikke offentliggøre korrespondance, referere fra samtaler eller på anden måde offentliggøre materiale der må betragtes som fortroligt. Ved overtrædelse af denne gensidige forpligtelse kan aftaleforholdet opsiges med øjeblikkelig virkning.

21. Ikrafttrædelse og opsigelse

Aftalen erstatter tidligere standard distributionsaftale af 2016 og er gældende fra ikrafttrædelsesdatoen 1. januar 2023 medmindre Indholdsleverandøren inden ikrafttrædelsesdatoen har gjort Publizon udtrykkeligt opmærksom på, at man ikke ønsker at fortsætte på de i denne aftale oplyste vilkår.

Aftalen annullerer alle tidligere indgået aftaler vedr. distribution af e-bøger og lydbøger mellem Indholdsleverandøren og Publizon A/S, dog ikke aftaler vedr. udlån der reguleres på separate aftaler.

Publizon og Indholdsleverandøren har begge ret til skriftligt at opsige aftalen med 3 hele kalendermåneder fra opsigelsesdato til den 1. i en måned.